Učitavam...

Odjel zaštite okoliša

U svojem djelokrugu provodi izradu zakonom propisane dokumentacije iz područja zaštite okoliša što ponajprije podrazumijeva dokumente kao što su studije i elaborati o utjecaju zahvata na okoliš te dokumentaciju potrebnu za ishođenje okolišne dozvole kao i planove/elaborate gospodarenja otpadom.

U sklopu pripreme studija o utjecaju na okoliš nudimo uslugu provedbe predradnji koje su potrebne za pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš tj. izrađujemo elaborate usklađenosti s dokumentima prostornog uređenja za potrebe ishođenja potvrde/mišljenja kao i elaborate s idejnim rješenjem za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu.

Odjel zaštite okoliša također provodi konzultaciju obveznika te vodi postupak pripreme zahtjeva za izdavanje vodopravnih dozvola i izrađuje svu potrebnu dokumentaciju kao podlogu za izdavanje vodopravne dozvole.

Uz izradu navedene dokumentacije odjel također pruža usluge stručnog savjetovanja po pitanjima zaštite okoliša i prirode.

Djelatnosti odjela

Vezane su uz izdane suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša koja je društvu Eko-monitoring izdalo nadležno tijelo Ministarstvo zaštite okoliša prema Pravilniku o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 57/10), a podijeljene su u grupe:

 • Grupa poslova - B)

  1. Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš;
  2. Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš;
 • Grupa poslova - C)

  1. Izrada izvješća o sigurnosti;
 • Grupa poslova - D)

  1. Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti;
 • Grupa poslova - E)

  1. Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša.
 • Grupa poslova - F)

  1. Izrada programa zaštite okoliša;
  2. Izrada izvješća o stanju okoliša;

  I. Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, klasa: UP/I 351-02/13-08/130, ur.broj: 517-06-2-2-2-13-3 od 30.12.2013. i dopuna Rješenje klasa: UP/I 351-02/13-08/130, ur.broj: 517-06-2-1-1-15-5 od 26.11.2015.
 • Grupa poslova - C)

  1. Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu Temeljnog izvješća.

  II. Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, klasa: UP/I 351-02/13-08/92, ur.broj: 517-06-2-1-1-13-2 od 16.10.2013. i dopuna Rješenje klasa: UP/I 351-02/13-08/92, ur.broj: 517-06-2-1-1-15-5 od 26.11.2015.
 • Grupa poslova - E)

  1. Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša;
  2. Izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih emisija onečišćujućih tvari u okoliš;
  3. Izrada projekcija emisija, izvješća o provedbi politike smanjenja emisija nacionalnog izvješća o promjeni klime.

  III. Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, klasa: UP/I 351-02/13-08/154, ur.broj: 517-06-2-2-2-14-4 od 10.02.2014. i dopuna Rješenje klasa: UP/I 351-02/13-08/154, ur.broj: 517-06-2-2-2-15-7 od 26.11.2015.

Stručnjaci

U odjelu zaštite okoliša su zaposleni stručnjaci koji imaju kompetencije iz područja određenih struka i višegodišnjeg iskustva na poslovima zaštite okoliša kod izrade dokumentacije za različite tipove projekata.

 • Voditelji stručnih poslova zaštite okoliša

  1. Helena Antić Žiger, dipl. ing. biol.
  2. Ivica Šoltić, dipl. ing. geot.
 • zaposleni stručni suradnici

  1. Krešimir Huljak, dipl. ing. str.
  2. Zlatko Zorić, dipl. ing. el.
  3. Barbara Medvedec, mag. ing. biotechn.
  4. Natalia Berger, mag. ing. proc.

Stojimo Vam na usluzi
+385 42 351 442

Kontaktirajte nas