Učitavam...

Usluge koje nudimo

 • Usluge iz odjela zaštite okoliša


  Izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša ovlaštenika Eko-monitoring d.o.o.
  • Studija o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
  • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
  • Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole
  • Izvješće o sigurnosti
  • Izvješće o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
  • Elaborat gospodarenja otpadom
  • Plan gospodarenja otpadom
  • Prijava podataka u Registar onečišćavanja okoliša
  • Elaborat usklađenosti s dokumentima prostornog uređenja
  • Zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole

  Provođenje konzultacija - stručno savjetovanje iz područja:
  • Zaštita okoliša
  • Zaštita prirode
  • Održivo gospodarenje otpadom
  • Primjene web aplikacije za gospodarenje otpadom BAGOT
  • Implementacija i povezivanje aplikacije BAGOT s obavezom vođenja E-ONTO

  Izdana Rješenja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša / Ovlaštenja
  • Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, klasa: UP/I 351-02/13-08/130, ur.broj: 517-06-2-2-2-13-3 od 30.12.2013. i dopuna Rješenje klasa: UP/I 351-02/13-08/130, ur.broj: 517-06-2-1-1-15-5 od 26.11.2015.
  • Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, klasa: UP/I 351-02/13-08/92, ur.broj: 517-06-2-1-1-13-2 od 16.10.2013. i dopuna Rješenje klasa: UP/I 351-02/13-08/92, ur.broj: 517-06-2-1-1-15-5 od 26.11.2015.
  • Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, klasa: UP/I 351-02/13-08/154, ur.broj: 517-06-2-2-2-14-4 od 10.02.2014. i dopuna Rješenje klasa: UP/I 351-02/13-08/154, ur.broj: 517-06-2-2-2-15-7 od 26.11.2015.
  • Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, klasa: UP/I-351-02/15-08/02, ur.broj: 517-06-1-1-1-15-5 od 04.02.2015. i Obavijest, klasa: UP/I-351-02/15-08/02, ur.broj: 517-06-1-1-1-16-7 od 03.02.2016.
 • Usluge iz našeg područja ispitnog laboratorija

  • mjerenje emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora za mala, srednja i velika ložišta
  • ispitivanje vodonepropusnosti sustava odvodnje (kanalizacija) i vodoopskrbe (prema HRN EN 1610, HRN EN 1508, HRN EN 805)
  • CCTV inspekcija sustava odvodnje i vodoopskrbe (prema HRN EN 13508-2/AC)
 • Usluge odjela zaštite na radu i zaštite od požara

  • Izrada Procjene rizika iz zaštite na radu
  • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
  • Osposobljavanje poslodavca ili ovlaštenika poslodavca za poslove zaštite na radu
  • Osposobljavanje povjerenika radnika za poslove zaštite na radu
  • Ispitivanje radne opreme
  • Ispitivanje elektro instalacija
  • Ispitivanje sustava zaštite od munje
  • Ispitivanje radnog okoliša - fizikalne i kemijske štetnosti
  • Osposobljavanje radnika za preventivno gašenje požara
  • Ispitivanje funkcionalnosti ventilacije
  • Ispitivanje svih vrsta dojavnih sustava za dojavu i gašenje požara
  • Ispitivanje svih vrsta stabilnih sustava za detekciju zapaljivih i eksplozivnih plinova
  • Organiziranje provedbe vježbe evakuacije i spašavanja
  • Osposobljavanje voditelja evakuacije i spašavanja
  • Izrada plana evakuacije (grafički i tekstualni dio)
 • Usluge iz odjela termotehničkih servisa

  • Dobava i montaža klima uređaja
  • Servis i održavanje klima uređaja
  • Servisi strojarskih sustava
  • Servis i održavanje plinskih trošila i kotlovnica
  • Servis i održavanje sustava grijanja, hlađenja i ventilacije

Stojimo Vam na usluzi
+385 42 351 442

Kontaktirajte nas